Back to bug 234539

Who When What Removed Added
leandro.lupori 2019-01-08 16:26:05 UTC CC leandro.lupori
breno.leitao 2019-01-08 16:53:38 UTC CC breno.leitao
linimon 2019-01-09 15:53:19 UTC Assignee bugs ppc
leonardo.bianconi 2019-02-01 15:08:33 UTC CC leonardo.bianconi
koobs 2019-02-09 08:38:58 UTC Keywords crash, needs-qa
Status New Open
luporl 2019-02-12 18:54:32 UTC CC luporl
sbruno 2019-02-16 22:34:16 UTC Status Open Closed
Resolution --- FIXED

Back to bug 234539