Back to bug 239111

Who When What Removed Added
me 2019-07-10 12:57:35 UTC Attachment #205656 Flags maintainer-approval+
kai 2019-07-20 22:35:29 UTC CC kai
Status New Open
Assignee ports-bugs kai
kai 2019-07-21 17:03:20 UTC CC me
Attachment #205972 Flags maintainer-approval?(me)
kai 2019-07-21 17:03:39 UTC URL https://blog.ethereum.org/2019/07/10/geth-v1-9-0/
me 2019-07-22 11:42:38 UTC Attachment #205972 Flags maintainer-approval?(me) maintainer-approval+
me 2019-07-22 11:42:59 UTC Status Open Closed
Resolution --- FIXED
kai 2019-07-22 11:48:35 UTC Summary net-p2p/go-ethereum Upgrade to 1.9.0 net-p2p/go-ethereum: Update to 1.9.0

Back to bug 239111