Back to bug 239629

Who When What Removed Added
kai 2019-08-03 21:12:50 UTC Status New Open
Assignee ports-bugs kai
CC kai
kai 2019-08-04 10:41:32 UTC CC jsmith
Attachment #206269 Flags maintainer-approval?(jsmith)
kai 2019-08-04 10:42:39 UTC URL https://github.com/slicer69/doas/releases/tag/6.1
jsmith 2019-08-04 14:07:59 UTC Attachment #206269 Flags maintainer-approval?(jsmith) maintainer-approval+
kai 2019-08-04 15:45:33 UTC Flags merge-quarterly?
Status Open In Progress
kai 2019-08-05 09:22:25 UTC Status In Progress Closed
Resolution --- FIXED
Flags merge-quarterly? merge-quarterly+

Back to bug 239629