Back to bug 243757

Who When What Removed Added
koobs 2020-01-31 10:01:02 UTC Status New Open
Summary www/luakit: take maintainership www/luakit: Take MAINTAINER'ship
Keywords easy
robak 2020-02-28 21:03:07 UTC CC robak
Status Open In Progress
Assignee ports-bugs robak
robak 2020-03-02 16:25:47 UTC Resolution --- FIXED
Status In Progress Closed

Back to bug 243757