Back to bug 245309

Who When What Removed Added
kai 2020-04-03 07:45:24 UTC Assignee kai python
Status New Open
kai 2020-04-03 10:24:43 UTC Depends on 245310
kai 2020-04-03 10:32:37 UTC Depends on 245311
kai 2020-04-03 10:41:41 UTC Depends on 245312
kai 2020-04-03 10:53:17 UTC Depends on 245313
kai 2020-04-03 19:37:08 UTC Depends on 245325
kai 2020-04-04 20:40:55 UTC Depends on 245357
kai 2020-04-04 20:48:19 UTC Depends on 245358
kai 2020-04-04 20:59:49 UTC Depends on 245359
kai 2020-04-04 21:22:39 UTC Depends on 245361
kai 2020-04-06 09:26:25 UTC Depends on 245365
kai 2020-04-07 19:56:17 UTC Depends on 245432
kai 2020-04-07 20:31:39 UTC Depends on 245434
kai 2020-04-09 09:00:03 UTC Depends on 245470
kai 2020-04-10 22:20:03 UTC Depends on 245522
kai 2020-04-10 22:25:39 UTC Depends on 245523
kai 2020-04-11 22:12:21 UTC Depends on 245547
kai 2020-04-15 19:03:55 UTC Depends on 245643
kai 2020-04-15 19:25:22 UTC Depends on 245644
kai 2020-04-15 20:02:55 UTC Depends on 245648
kai 2020-04-16 07:36:06 UTC Depends on 245659
kai 2020-04-18 10:20:34 UTC Depends on 245720
kai 2020-04-23 14:26:51 UTC Depends on 245843
kai 2020-04-23 14:31:48 UTC Depends on 245849
kai 2020-04-23 14:37:25 UTC Depends on 245850
kai 2020-04-23 14:47:29 UTC Depends on 245851
kai 2020-04-24 12:41:27 UTC Depends on 245873
kai 2020-04-25 09:58:54 UTC Depends on 245900
kai 2020-04-25 10:04:46 UTC Depends on 245901
kai 2020-04-25 10:11:49 UTC Depends on 245902
kai 2020-04-25 10:31:24 UTC Depends on 245905
kai 2020-05-01 10:30:17 UTC Depends on 246082
kai 2020-05-01 10:36:25 UTC Depends on 246083
kai 2020-05-01 10:50:17 UTC Depends on 246086
kai 2020-05-04 09:55:44 UTC Depends on 246171
kai 2020-05-04 10:01:11 UTC Depends on 246172
kai 2020-05-04 14:15:18 UTC Depends on 246176
kai 2020-05-04 14:24:27 UTC Depends on 246177
kai 2020-05-12 19:15:14 UTC Depends on 246422
kai 2020-05-12 19:23:00 UTC Depends on 246424
kai 2020-05-15 10:32:17 UTC See Also https://reviews.freebsd.org/D24850
kai 2020-05-25 07:31:55 UTC Depends on 246715
kai 2020-05-25 07:39:01 UTC Depends on 246716
kai 2020-05-26 18:42:45 UTC Blocks 246757
kai 2020-05-26 21:13:00 UTC Blocks 246757
Depends on 246757
kai 2020-06-09 15:26:21 UTC Depends on 247114
kai 2020-06-09 15:32:07 UTC Depends on 247115
kai 2020-06-09 15:36:53 UTC Depends on 247116
kai 2020-06-11 14:53:22 UTC Depends on 247173
kai 2020-06-12 14:17:25 UTC Depends on 247206
kai 2020-06-27 13:22:37 UTC Depends on 247585
kai 2020-06-27 13:31:03 UTC Depends on 247587
kai 2020-06-27 13:34:03 UTC Depends on 247590
kai 2020-06-27 13:47:45 UTC Depends on 247591
kai 2020-06-28 10:47:58 UTC See Also https://reviews.freebsd.org/D25495
ultima 2021-02-07 01:52:20 UTC CC ultima
See Also https://reviews.freebsd.org/D28513
ultima 2021-02-09 17:16:43 UTC CC jhixson
Flags maintainer-feedback?(jhixson)
kai 2021-04-23 17:44:09 UTC Resolution --- FIXED
Status Open Closed
URL https://wiki.freebsd.org/Ports/Django https://wiki.freebsd.org/Ports/Django/Django22Migration

Back to bug 245309